Skip to main content

Logo auxilia

Beleidsplan

dit beleidsplan gaat over meer jaren

Voorwoord

Begonnen op 26 oktober 1986 als “Werkgroep Brasili-ja” zijn we op 12 augustus 2002 een stichting geworden: “Stichting Auxilia”. Sinds 2020 gaan wij verder onder de naam Auxili-ja! Dit plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Kees Ooijevaar, secretaris
december 2020

Missie en Visie

Auxili-ja! ondersteunt wereldwijd kleinschalige projecten die ten goede komen aan de lokale bevolking.
Bovenstaande missie vloeit voort uit

  • de eerste 6 van de 17 werelddoelen die in 2015 door 189 wereldleiders zijn opgesteld
  • de encycliek Laudato Si van paus Franciscus.

De Werelddoelen

Wij laten ons inspireren door de eerste 6 werelddoelen:

  1. Uitbannen van alle vormen van extreme armoede
  2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
  3. Gezondheidszorg voor iedereen
  4. Gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs
  5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
  6. Schoon water en sanitair voor iedereen

Laudato Si

Uit de encycliek:
- de nauwe relatie tussen de armen en de broosheid van de planeet
- de overtuiging dat alles in de wereld met elkaar verbonden is
- de kritiek op nieuwe modellen en vormen van macht die voortkomen uit technologie.
- de oproep om economie en vooruitgang op andere manieren te benaderen
- de waarde die eigen is aan ieder schepsel
- de menselijke betekenis van ecologie
- de noodzaak van een openhartig en eerlijk debat
- de serieuze verantwoordelijk van internationaal en lokaal beleid
- de wegwerpcultuur en het voorstel van een nieuwe levensstijl

Organisatie

Auxili-ja! is een kleinschalige organisatie die vooral lokaal zichtbaar aanwezig is en waarbinnen de leden zich in een plezierige omgeving betrokken voelen.

Het bestuur van Auxili-ja! is een “werkend fonds”. Dat betekent dat de leden, naast het besturen van de stichting, ook actief betrokken zijn bij de keuze van de te sponsoren projecten en bij het organiseren van de verschillende acties. Opvolging of uitbreiding geschiedt door het zoeken naar capabele personen binnen het eigen netwerk.

Er wordt ongeveer eens in de 6 weken vergaderd.

Als er een actie staat te gebeuren wordt de vergaderfrequentie opgevoerd.

Acties

Er is voor elke actie een draaiboek/tijdspad. Hierin staat precies wie wat doet op welk tijdstip.

Communicatie

Stichting Auxili-ja! wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij haar werk. De naam moet gonzen, de mensen moeten nieuwsgierig gehouden worden. Dat wordt bereikt door de website (www.auxilia-brasili-ja) actueel te houden (Digital Dreams onderhoudt de website), de “rondzendbrief”, lokale media, foldermateriaal, social media en door presentaties

Fondsenwerving

Auxili-ja! is een fondsenwervende organisatie die door het actief voeren van diverse acties (groot en klein) probeert geld binnen te halen voor projecten die voldoen aan haar doelstelling.

Projecten

Iedereen kan een aanvraag indienen ter ondersteuning van een project. Hiervoor is een tweetal formulieren ontwikkeld. Die formulieren zijn op de webite te vinden.

Taakverdeling

Buiten voorzitter, penningmeester en mailing is er geen taakverdeling. Per actie worden de taken onderling verdeeld.

Beheer en besteding gelden

Auxili-ja! beschikt over een bankrekening en een spaarrekening.

Er is geen beleid over de hoogte van het bedrag of de periode dat bedragen moeten worden vastgezet. De penningmeester is hier verantwoordelijk voor.

Bij ontbinding van de stichting blijft het bestuur aan tot dat de vereffening van het vermogen is afgerond. De gelden worden besteed conform de missie en de visie van de stichting. De boeken en bescheiden blijven gedurende 10 jaar bewaard bij een door het bestuur aangewezen persoon.

Toekomst

Bij het schrijven van dit Beleidsplan (december 2020) zijn we ruim 34 jaar bezig met het realiseren van onze Missie en Visie. Om de 5 jaar wordt er door ons geëvalueerd, wordt er teruggekeken maar ook vooruitgezien.

Contact

 Naar Contactpersonen>

U kunt ons werk ondersteunen:

NL16 RABO 0368948870
t.n.v. Auxilia-Brasili-ja

KvK nr: 371000429
RSIN/fiscaalnr. 816039562

 anbi logo

Sponsors

Add Social
't Fortuin Wervershoof
Drukkerij De Letter

Archief

In het archief vindt u:

  • de projecten op jaarvolgorde
  • een verzameling van de rondzendbrieven

Ga naar het archief >

logo sponsorkliks

©Copyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl